1. juli 2022 trådte «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» (åpenhetsloven) i kraft. Den «skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

 

David-Andersen er en bedrift som omfattes av denne loven, og i den forbindelse er vi forpliktet til å utføre aktsomhetsvurderinger og definere områder i vår virksomhet som innebærer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse aktsomhetsvurderingene skal innlemmes i en årlig rapport som vi skal offentliggjøre, slik at våre kunder og allmenheten har tilgang til den. Den første rapporten skal i henhold til lovverket offentliggjøres 30.06.2023, men arbeidet med kartlegging og risikovurdering er naturligvis allerede i gang. 

 

David-Andersen produserer både egne smykker på eget verksted i Oslo, og kjøper inn andre merkevarer fra Skandinavia og enkelte andre land. Vi anslår at dette utgjør de største risikoområdene våre, og er der vi legger hovedvekten av arbeidet vårt. Det er en pågående prosess å følge opp og å sikre at vi har gode rutiner for å oppdage og håndtere risiko i vår egen leverandørkjede og blant de varer vi kjøper inn fra andre. 

 

Som en norsk bedrift med en leverandørkjede som strekker seg på globalt nivå er det begrenset hvor stor innflytelse vi som virksomhet kan ha på de ulike leddene, men gjennom medlemskap i Gullsmedforbundet er vi del av et større nettverk av aktører som alle kan samarbeide om deling av informasjon og best-practice for å oppdage og håndtere den typen brudd som loven sikter seg inn på. 

 

Gjennom å gi tydelige krav og forventninger til våre leverandører og businesspartnere i form av Code-of-Conduct dokumenter, samt nøye seleksjon av hvilke leverandører vi ønsker å arbeide med, vil vi ha god kontroll på risiko i vår egen virksomhet. 

 

Personer som ønsker innsyn i arbeidet som gjøres, kan sende en skriftlig forespørsel til David-Andersen. Personer som sender en forespørsel, har rett på informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter lovens §4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr. 

 

For mer detaljert informasjon om lovens formål, virkeområde, definisjoner med mer, vennligst se: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

 

Les vår Policy for Bærekraftig Forretningsvirksomhet her

Les våre Retningslinjer for Leverandører her

Les vår Antikorrupsjonspolicy her

Les om våre retningslinjer vedrørende Åpenhetsloven her

Les vår redegjørelse for åpenhetsloven i 2022 her